ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Rotarty Santa Run, hierna te noemen ‘het Evenement’.

Het Evenement wordt georganiseerd door:

Stichting Sport in Beeld
P/A De Kempenaerstraat 48
2341 GN OEGSTGEEST
Bank NL86 INGB0006 7485 08
KvK 54829003
BTW 8514.56.005

Hierna te noemen de ‘Organisator’

Deelname aan het Evenement staat open voor iedereen mits in het bezit van een geldig deelnamebewijs, hierna te noemde de ‘Deelnemer’.

Deelname aan het Evenement is op eigen risico van de Deelnemer. De Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, schade aan eigendommen of andere verliezen die de Deelnemer(s), toeschouwers of andere betrokkenen kunnen oplopen tijdens het Evenement.

De Deelnemer is tijdens het Evenement verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en welzijn en wordt geacht in zodanig goede fysieke conditie te verkeren, dat het verantwoord is om deel te nemen aan het Evenement.

De Organisator is niet verantwoordelijk voor enige medische kosten of verwondingen die de Deelnemer kan oplopen tijdens het Evenement. Het wordt sterk aanbevolen dat de Deelnemer voorafgaand aan het Evenement medisch advies inwint bij een gekwalificeerde professional indien de Deelnemer één of meer gezondheidsproblemen heeft of zich zorgen maakt over de eigen geschiktheid om deel te nemen.

Tijdens het Evenement dient de Deelnemer de geldende (verkeers)regels en/of instructies van de Organisator en de aangewezen vrijwilligers op te volgen en zich te houden aan de regels zoals op de website van het Evenement zijn beschreven onder ‘Spelregels’.

In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij vandalisme, wangedrag of misdragen van een deelnemer) heeft de Organisator het recht om de Deelnemer, ongeacht of deze een geldig deelnamebewijs hebben uit te sluiten van verdere deelname aan het Evenement.

De Organisator behoudt zich het recht voor om het Evenement te annuleren, te wijzigen, uit te stellen of anderszins aan te passen vanwege onvoorziene omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden, overmacht, veiligheidsproblemen of andere redenen buiten de controle van de Organisator.

Gegevens van de Deelnemer die zijn verworven bij de inschrijfprocedure van het Evenement worden uitsluitend gebruikt voor mededelingen, die verband houden met de evenementen van de Organisator. Hiervoor geeft de Deelnemer bij inschrijving een automatische e-mail "opt-in" af. Zie voor meer info hierover bij ‘Privacy verklaring’.

Door deel te nemen aan het Evenement, geeft de Deelnemer aan de Organisator toestemming beeldmaterialen die tijdens het Evenement worden vastgelegd te gebruiken voor binnen de AVG geldende legitieme doeleinden, tenzij de Deelnemer direct bij inschrijving van deelname aan het Evenement schriftelijk bezwaar maakt.

De Organisator, haar bestuurders, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, letsel of claims voortvloeiend uit deelname door de Deelnemer aan het Evenement, ongeacht de oorzaak of de aard van de schade.

Door in te schrijven voor en deel te nemen aan het Evenement, verklaart de Deelnemer dat deze de bovenstaande voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.